scared cat - יוצאת מהסופר, חונה אליי אישה מבוגרת: נשמה, נשמה, סליחה" עונה לה: כן, כבירתי אומרת לי: לאנדיברתי אלייך, אני מדברת.עם הנשמה שמסתובבת מעל הראש שלך

יוצאת מהסופר, חונה אליי אישה מבוגרת: נשמה, נשמה, סליחה" עונה לה: כן, כבירתי אומרת לי: לאנדיברתי אלייך, אני מדברת.עם הנשמה שמסתובבת מעל הראש שלך - scared cat

Loading comments…

Comments